E-Captain
Euromat
LinkedIn
Facebook
Twitter

Nederlandse Reclamecode

Stichting Reclamecode en Kansspelen

De Stichting Reclame Code (SRC) is al decennialang  de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. De SRC bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

Kansspelen en SRC

Alle kansspelaanbieders in Nederland, onder wie alle speelautomatenondernemers, houden zich aan de algemene regels rondom reclame-uitingen, die zijn neergelegd in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bovendien houden zij zich aan de specifieke Reclame Code Kansspelen. (RCK)

Deze algemene regels zien er onder meer op toe dat reclame niet misleidend is, eerlijk is en in overeenstemming met de wet. Ook mag reclame niet kwetsend zijn of aan gevoelens van angst appelleren.

De RCK ziet toe op specifieke regels zoals het zich onthouden van reclame gericht op personen jonger dan 18 jaar en de wijze waarop binnen tv-programma’s reclame kan worden gemaakt voor kansspelen. Met de invoering van de regels omtrent reclame, werving en kansspelverslaving kansspelaanbieders door de rijksoverheid per 1 juli 2013 is een groot deel van de reclameregels wettelijk vastgelegd. De RCK wordt daarom momenteel herzien.

Klachten over reclame

Zowel consumenten als bedrijven en andere organisaties die een klacht hebben over een reclame-uiting van een kansspelaanbieder, kunnen deze indienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie (RCC). De (voorzitter van de) RCC toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code en de Reclame Code Kansspelen.

Bezwaar en beroep

Tegen elke uitspraak van de voorzitter van de RCC kan bezwaar bij de voltallige RCC worden gemaakt. Tegen elke uitspraak van de voltallige RCC kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep (CvB). Wanneer een overtreding van de NRC is vastgesteld, volgt de afdeling Compliance of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC en/of het CvB.